• +886-7-788-6125
  • service@chosense.com.tw

身为大自然一份子之责

无一不以环境影响最小化为前提,以求达到生产与生态并存的目标。

再利用产品:工业级硫酸铵、硫酸铜、硫化金属(铜、镍、锌、钴)

机构名称 循环经济 废弃物名称 总许可量(吨/月) 备注
净宝化工股份有限公司 C-0110 硫酸铜废液、硫酸铜微蚀废液 1,400 通案
C-0110 硝酸铜废液 300 通案
C-0202 废硫酸 2,400 通案
C-0299 含镍废液 185 个案
C-0202 含镍废液 85 个案
乔旭股份有限公司 D-1599 硫酸铵废液 2,400 通案